من از دلواپسی های تو با آيينه دانستم که در ديدار طاقت سوز خود

عاشق تر از مايی......

/ 2 نظر / 2 بازدید
_

سخن عشق نه ان است که ايد به زبان