چرا حافظ چو می ترسيدی از هجر

نکردی شکر ايام وصالش.....

/ 1 نظر / 2 بازدید
negin

سلام واقعا بايد قدر باهم بودن را بدانيم. به منهم سر بزن.