کاش شمع حقيقت محبت را در تقلای بال و پر سوز پروانه ميديد

و او را باور می کرد...........

باور.........باور می کرد......!!!!

فکر ميکنم حياتی ترين چيز واسه آدم اينه که کسی باشه که باورش کنه

حقيقت وجودش و باور کنه..........

باور کن.....

شادزی............

/ 2 نظر / 4 بازدید