اگه سرت درد نمی کنه بخون......

-هرگز عشق رو امتحان نکن.

ـبعد از غذا نخ دندان بکش.

ـهميشه از مردانگی يه مرد تعريف کن.

-سعی کن يه ساز را ياد بگيری.

ـهر کسی را به هر شکلی به تو بدی کرد ببخش.

ـاز خوبی ديگران تشکر کن.

ـهر روز حمام کن.

ـبا يکديگر بخنديد .قهقهه موجب تقويت رابطه می شود.

ـ به حرف فرزندانت گوش بده.

ـدر هوای بارانی چراغهای جلوی منزلت رو روشن کن.

 

شادزی.........

 

/ 0 نظر / 2 بازدید