عکس فوری    عربده فوری   مرگ فوری

ديدی؟     روزنامه را ديدی؟

چه سرسری رنگی شد

ديدی    چگونه در آينه جا مانديم؟

چه تیپا خورده می آمد

چه تیپا خورده باد می آيد

حادثه مثل درخت افتاده است        تالاپ!

مرگ را هوار کشيد و برگها را برد

و از خواب های خودش بيرون کرد

صدا به جايی نرفته تير خورد     مرد

راديو خش دارد

دنيا دمر افتاده که نبينه

که نشنود      ديدی؟

ما سالهاست در کوچه ای پرت    پشت فرمان ايستاده ايم

و هی بوق ميزنيم

بووووووووووق!!!!!!!

/ 4 نظر / 2 بازدید
arshia tafrashi

سلام.گم کرده راه عشقيم عزيز.منتظر حضور سبزت ميمانم

haleh

سلام خوشحالم از آشنايی باهات ولنتاينت هپی باشه

B.ta

سلام واقعاْ خوش به حال عشاق

ali

والنتاين مبارک دوست من