غرشی در رنگين کمان به گوش ميرسد

حفره ای در آسمان است به برخی چيزها ايمان می آوری

که اينک دروغ از آب در می آيند.....

......

نه لطيفه ای از بذله گويان

نه لبخندی بر لب دلقکان

و دنيايت در هم فرو ريخته است....

.........

چه کنم؟؟؟؟؟؟

شادزی..

/ 1 نظر / 4 بازدید
سرنوشت تاريك

درود........(و دنيايت در هم فرو ريخته است....)..هميشه همينطور بوده.......سری بزن.....