نگاهم کرد...نگاهش کردم..

پنداشتم که دوستم داره...

عاشق او شدم...

ولی بعدها فهميدم .........که فقط نگاهم کرده

/ 2 نظر / 2 بازدید
galia

گر نگاهت...از نگاهش بگو...دور بود؟ای کاش نگاهش می کردی و به او می گفتی که دوستش داشتی.ر.زگار غريبی است.