پشت سر همه غریبه روبرو دیدم فریبه

اما فکر کردم کنارم شونه های یه رفیقه

داشتم اشتباه می کردم تو رفیق من نبودی

من تا آخر با تو بودم تو از اولم نبودی....

نوش جونت اگه بردی  

تورو هیچ وقت نشناختم

نوش جونم اگه باختم

تو منو ساده گرفتی زدی رفتی مفتی مفتی

داشتم اشتباه می کردم تو عاشق من نبودی

همیشه قصه های آشنایی نا تمومه

 تمومه لحظه های با تو بودن روبرومه

چه سخته بی تو رفتن چه سخته بی تو موندن

 نمیشه این جدایی باور من

وداع آخرینه جدایی در کمینه طلوع لحظه های واپسینه

جدایی تلخ مثل لمس درده حس مرگه

جدایی لحظه های واپسینه کوچ برگه

چه سخته بی تو رفتن چه سخته بی تو موندن

نمیشه این جدایی باور من

/ 1 نظر / 6 بازدید
فائزه

باورش سخته اما ..