۵ پرسش سرنوشت ساز

۱ـوقتی من صحبت می کنم تو به چی فکر می کنی؟ 

 

پاسخهای غلط:

۱ـبه اينکه اين اواخر تو چقدر بد ترکيب و خيکی شدی!

۲ـفکر می کردم اگه تو رو نمی گرفتم چقدر تو زندگی پيشرفت می کردم!

۳ـاگه می خواستم تو بدونی به جای فکر کردن داد می زدم!

 

پاسخ صحيح:

ـ عزيزم اگه يه لحظه به فکر فرو رفتم و متوجه شيرينت نشدم منو ببخش.داشتم

فکر می کردم که من چقدر خوشبختم که با تو ازدواج کردم!

 

۲ـ هنوزم مثل روزهای اول ديوونه وار عاشق من هستی؟

 

پاسخهای غلط:

۱ـ عاشقت نباشم چه خاکی بر سرم بريزم؟

۲ـاگه بگم آره فکر می کنی دنيا جای قشنگتری واسه زندگی بشه؟

۳ـبستگی به اين داره که منظورت از عشق چی باشه؟

۴ـکی؟من؟اونم عاشق تو؟

 

پاسخ صحيح:

ـعزيزم عشق من از ديوونگی گذشته من تو رو پرستش می کنم!

 

۳ـ به نظرت من تازگی ها خيلی چاق شدم؟

 

پاسخ های غلط:
۱ـمی دونی چاق نيستی اما همچين باريک و قلمی هم نيستی!

۲ـبه نسبت چی؟به نسبت يه بشکه؟نه تو اصلآ چاق نيستی!

۳ـچغاله بادوم من کی گفته تو چاقی؟

۴ـنه چندان...می دونی از تو بدترش رو هم ديدم!

 

پاسخ صحيح:

نه!!البته که نه!...کی همچين حرفی رو زده؟تو روز به روز تناسب اندام بيشتری پيدا می کنی!!

 

۴ـ فکر می کنی فلانی از من خوشگل تره؟

 

پاسخهای غلط:
۱ـ حالا کی گفته تو خوشگلی که اون بخواد از تو خوشگل تر باشه؟

۲ـراستش من زياد به ريخت و قيافه اهميت نميدم!

۳ـراستش آره..اما مسلمآ تو شخصيت و انسانيت بيشتری نسبت به اون داری!

۴ـنه چندان..اون فقط از تو جوونتره و خيلی هم چاق نيست!

 

پاسخ صحيح:

عزيزم منظورت از فلانی کيه؟من از بس عاشق تو هستم به قيافه‌ی هيچ زن ديگه ای

توجه نمی کنم!

 

۵- اگه من بميرم تو چيکار می کنی؟

پاسخ های غلط:

۱ـچمچاره می کنم!با اين بچه های زلزله و بی تربيتی که تو تربيت کردی شک دارم

کسی حاظر بشه زنم بشه!

۲ـسعی می کنم چشمام رو خوب باز کنم و اين بار انتخاب بهتری بکنم!

۳ـيه مسافرت طولانی دور دنيا ميرم تا خستگی يه عمر زندگی مبتذل زناشويی رو از تنم بيرون کنم!

پاسخ صحيح:

اوه دلبندم! اين چه کلام شوميه که تو به زبون مياری؟اگه تو روزی خدای نکرده بری

من معنای زندگيم رو از دست ميدم و خودم و جلوی اولين تريلی ۱۸ چرخی که از حوالی خونمون بگذره پرتاب می کنم!

 

شادزی.........

/ 2 نظر / 2 بازدید
Arash

اينا خيييييييييييييييييللللللللللللللی با نمک بودن ، محضوظ شديم (((((((((((((:

من

عجب از اين آقايون...از بعضی از آقايون...پس...