می دونی عشق سوخته يعنی چی؟
می دونی هجران يعنی چی؟ 

می دونی شب تا صبح زير پتو گريه کردن يعنی چی؟
می دونی اونی که می خواستی تو غبارا گم شد يعنی چی؟

می دونی دويدن و نرسيدن به جايی که می خوای يعنی چی؟
می دونی وقتی تشنه باشی و آب اونور پنجره باشه و دستت بهش نرسه يعنی چی؟

می دونی وقتی تشنه ای فقط يه واژه واست معنی داره  آب؟
می دونی وقتی تشنه ای ديگه مهم نيست آب و تو جام زر بخوری يا سفالی؟

می دونی تشنگی يعنی چی؟
می دونی اشک يعنی چی؟

می دونی وقتی رو به آسمون بده بده می گی و نميده يعنی چی؟
می دونی نزر کردن واسه اومدنش يعنی چی؟

می دونی يه نفر مياد که من منتظر ديدنشم يعنی چی؟
می دونی نيمه‌ی گمشده يعنی چی؟

می دونی عشق يعنی چی؟
می دونی تو  سرزمينی که خشت خشتش رو با عشق ساختن زندگی کردن يعنی چی ؟

می دونی رويه ديوارای اين سرزمين نوشتن عشق ممنوع يعنی چی؟
می دونی مجنون يعنی چی؟

می دونی شيفتگی يعنی چی ؟
می دونی همسفر تنها نرو يعنی چی؟

می دونی ضيافتهای عاشق يعنی چی؟
می دونی اگه چشمات بگن آره يعنی چی؟

 

من که نمی دونم.......شما می دونين؟؟؟؟

شادزی......

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
شين

بابا، آخر خط! صفاتُ عشق ِ ... کارت درست! ای‌ول ... و چه غريب است دنيای عاشقی و شيفته‌گی ...