اين جهان پر است از کسانی که در حالی که با لبخند

به تو نزديک می شوند در ذهن خود طناب دار تو را گره می دهند.....

 

شادزی........

/ 0 نظر / 2 بازدید