عشق يعنی:

ـميل و جنبش به سوی يکی شدن عشق ناميده می شود.

                                                                                       افلاطون

ـ عشق سرگشتگی است اما آزار دهنده و شکنجه آور نيز هست.

                                                                                       فرانچسکو آلبروی

ـ عشق يه مشغوليت در زندگی مرد است و برای زن خود زندگی است.

                                                                                       بايرون

ـدر بالاترين سطح زندگی يه مرد شرف و افتخار قرار دارد و اوج يه زن عشق است.

                                                                                       بالزاک

ـ عشق عملی است که هر يک از دو طرف بدان وسيله از خود می گسلد تا ديگری گردد.

                                                                                      سيمون دوبوار

ـ عشق رقصی است با ضرب آهنگ متفاوت.

                                                                                      کريس دی برگ

ـ عشق چيزی است واقعآ وحشی و رام نشده.

                                                                                      کريشنا مورتی

ـ عشق چيزی است مثل سرخک که بچه های بزرگ می گيرند.

                                                                                      دکتر شريعتی

ـ عشق ايمان است و هر که ايمانش کم است از عشق بهره ای نخواهد برد.

                                                                                      اريک فروم

ـ عشق هر چه هست گناه نيست و هر عاشقی سزاوار ملامت نباشد.

                                                                                     حضرت علی(ع)

ـ عشق چيزی است به عظمت ستاره تو سالهای پيش از نجوم.

ـ عشق ميواه ايست در فصل پنجم و ما با زنبيلهايی خالی در دست چهار فصل را دور می رنيم.

ـ عشق دريای بزرگی است و اگر کسی بدون شنا بلد بودن وارد  دريای عشق شود به زودی غرق می شود.

ـ عشق هم نيش است و هم نوش .هم اسارت است و هم آزادی .هم بندگی و هم خدايی.هم درد و هم درمان.

-عشق هيچگاه بی بهره از جنون نيست و جنون هم بی بهره از خرد نيست.

ـ عشق يعنی شگفت آورترين اتفاقی که مسير عادی و يکنواخت انسان رو دچار تغيير ودگرگونی می کند.                             

 

اين چند تا تعريف از عشق

 

عشق کلمه ای که هر کس به نوع خودش اونو تعريف می کنه و هيچ دو نفری يه مدل عاشق نمی شون.

تعريف شما از عشق چيه؟

شادزی... 

                    

/ 3 نظر / 2 بازدید
من

بهترين راه برای شاد نزيستن !!!!

شادی

قول میدم به زودی تعریف عشق و از نگاه خودم ینویسم .به من سر بزن اگه عشقت کشید.