يک پسر کوچک از مادرش پرسيد:چرا گريه می کنی؟

مادرش گفت:زيرا من يک زن هستم.

پسر بچه گفت:من نمی فهمم.

مادرش جواب داد تو هيچ گاه نخواهی فهميد.

بعدها پسر از پدرش پرسيد:چرا مادر بی دليل گريه می کند؟

پدرش تنها توانست به او بگويد که تمام زنها برای هيچ چيز گريه می کنند.

پسر از خدا پرسيد :خدايا چرا زنها به آسانی گريه می کنند؟

خدا گفت:زمانی که زن را خلق کردم می خواستم که او موجودی به خصوص باشد

بنابراين نشانه های او را آنقدر قوی آفريدم تا بار همه دنيا را به دوش بکشد.

شانهايش آنقدر نرم باشد که به بقيه آرامش بدهد.

من به او يه نيروی درونی قوی دادم تا توانايی تحمل زايمان بچه هايش را

داشته باشه و وقتی آنها بزرگ شدند توانايی تحمل بی اعتنايی آنها را نيز داشته باشه.

به او عشقی دادم که در هر شرايطی بچه هايش را عاشقانه دوست داشته باشه

حتی اگر اونها به او آسيبی برسانند.

به او توانايی دادم که شوهرش را دوست داشته باشد و از تقصيرات او بگذرد

..............

و در آخر به او اشک هايی دادم که بريزد.

اين اشکها فقط مال اوست و تنها برای استفاده ‌ی اوست در هر زمانی که به

آنها نياز داشته باشد.

او به هيچ دليلی نياز ندارد تا توضيح دهد چرا اشک می ريزد.

زيبايی يک زن در لباسهای او نيست.در ظا

يک پسر کوچک از مادرش پرسيد:چرا گريه می کنی؟

مادرش گفت:زيرا من يک زن هستم.

پسر بچه گفت:من نمی فهمم.

مادرش جواب داد تو هيچ گاه نخواهی فهميد.

بعدها پسر از پدرش پرسيد:چرا مادر بی دليل گريه می کند؟

پدرش تنها توانست به او بگويد که تمام زنها برای هيچ چيز گريه می کنند.

پسر از خدا پرسيد :خدايا چرا زنها به آسانی گريه می کنند؟

خدا گفت:زمانی که زن را خلق کردم می خواستم که او موجودی به خصوص باشد

بنابراين نشانه های او را آنقدر قوی آفريدم تا بار همه دنيا را به دوش بکشد.

شانهايش آنقدر نرم باشد که به بقيه آرامش بدهد.

من به او يه نيروی درونی قوی دادم تا توانايی تحمل زايمان بچه هايش را

داشته باشه و وقتی آنها بزرگ شدند توانايی تحمل بی اعتنايی آنها را نيز داشته باشه.

به او عشقی دادم که در هر شرايطی بچه هايش را عاشقانه دوست داشته باشه

حتی اگر اونها به او آسيبی برسانند.

به او توانايی دادم که شوهرش را دوست داشته باشد و از تقصيرات او بگذرد

..............

و در آخر به او اشک هايی دادم که بريزد.

اين اشکها فقط مال اوست و تنها برای استفاده ‌ی اوست در هر زمانی که به

آنها نياز داشته باشد.

او به هيچ دليلی نياز ندارد تا توضيح دهد چرا اشک می ريزد.

زيبايی يک زن در لباسهای او نيست.در ظاهر او نيست

در شيوه‌ی آرايش موهای او نيست

بلکه زيبايی يک زن در چشمانش نهفته است زيرا  چشمهای او

دريچه‌ی روح اوست و در قلب او.جايی که عشق به ديگران در آن قرار دارد.......

هر او نيست

در شيوه‌ی آرايش موهای او نيست

بلکه زيبايی يک زن در چشمانش نهفته است زيرا  چشمهای او

دريچه‌ی روح اوست و در قلب او.جايی که عشق به ديگران در آن قرار دارد.......

/ 3 نظر / 2 بازدید
دیوانه

راز چشمها را يادته ؛ اونروز صبح که تمام و کمال برايم حرف زد ......

آراد افشار

خيلی زيبا بود.... اما اين رو هم فراموش نکن....که زنها در ۲ حالت بيشتر گريه می کنند.... ۱- هنگامی که فريب خورده باشند. ۲-هنگامی که بخواهند فريبت دهند. ------------------- يا حق

salam be maa ham sar bezanin