بیش ازینها

بیش ازینها

آه ....آری

بیش ازینها می توان خاموش ماند

می توان ساعات طولانی با نگاهی چون مردگان ثابت خیره شد در دود یک سیگار

خیره شد در شکل یک فنجان

در گلی بیرنگ بر قالی

بر خطی موهوم بر دیوار

می توان فریاد زد با صدایی سخت کاذب ...سخت بیگانه......دوست می دارم

می توان با زیرکی تحقیر کرد هر معمای شگفتی را

می توان تنها به حل جدولی پرداخت

می توان تنها به کشف پاسخی بیهوده دل خوش ساخت

پاسخی بیهوده ...آری...پنج یا شش حرف

می توان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب ..حاصل پیوسته یکسان داشت

می توان چشم تو را در پیله ی قهرش دکمه ی بیرنگ کفش کهنه ای پنداشت

می توان چوت آب در گودال خود خشکید

می توان با نقشهایی پوچ درآمیخت

می توان همچون عروسکهای کوکی بود

با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید

می توان در جعبه ای ماهوت با تنی انباشته از کاه سالها در لابه لای  تور و پولک خفت

می توان با هر فشار هرزه ی دستی

بی سبب فریاد کرد و گفت:

                                                      آه من بسیار خوشبختم 

 

                                                                                         فروغ فرخ زاد

/ 2 نظر / 6 بازدید
ايدين

انتخاب زيبايی بود.لذت بردم.موفق باشيد... سکوت تنهايی من است سکوتم را نميشکنم ما سکوت ميکنيم و سکوتمان قسمت شدنی نيست......

علی

سلام.شيدا شمس اسم يکی از اساتيد من.البته من خيلی از اين اسم شيدا خوشم مياد. وبلاگ قشنگی داری.خوشحال ميشم يک سری به وبلاگ من بزنی