ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟

گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر از اين؟

                                              حافظ

لینک
یکشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams