عکس فوری    عربده فوری   مرگ فوری

ديدی؟     روزنامه را ديدی؟

چه سرسری رنگی شد

ديدی    چگونه در آينه جا مانديم؟

چه تیپا خورده می آمد

چه تیپا خورده باد می آيد

حادثه مثل درخت افتاده است        تالاپ!

مرگ را هوار کشيد و برگها را برد

و از خواب های خودش بيرون کرد

صدا به جايی نرفته تير خورد     مرد

راديو خش دارد

دنيا دمر افتاده که نبينه

که نشنود      ديدی؟

ما سالهاست در کوچه ای پرت    پشت فرمان ايستاده ايم

و هی بوق ميزنيم

بووووووووووق!!!!!!!

لینک
جمعه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams