از من مخواه غمهای خود را با هم عوض کنيم

من با غم تو زندگی می کنم اما.........تو با غم من خواهی مرد!!!
لینک
چهارشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams