من از دلواپسی های تو با آيينه دانستم که در ديدار طاقت سوز خود

عاشق تر از مايی......

لینک
دوشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams