لطفا ...لطفا .....عشق را منجمد کن!

و در آن ميان خروش بر آور

آنگاه می توانند نفرت را ببينند

وقتی که جدا می شوند

و شوری اشک خود را می چشند

نه نه!اين به تمامی آزمايش است

مراقب باش..ممکن بود به خوبی چوب باشی...نه خوب!

 

چرا ...چرا پرسشهايت می ميرند؟ 

در فريادی بدون توجه ...

ممکن بود گفته باشی که هردوی آنها مرده اند....

پس پازل را دور بيانداز.....

 

اما نه همش آزمايش است..

مراقب باش!....می خواهند برايت هيچ چيز به ارمغان نياورند....

بدون شوخی........

به بچه ها نگو هرگز آن را در نخواهند يافت..

به بچه ها نگو!وقتت را تلف نکن....نه!

لینک
چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams