ـ انسان را سه بعد تشکيل می دهد:آزادی.آگاهی.آفرينندگی

                                                                                        مارتين هيدگر

ـ انسان موجود دورگه ايست که هم فرشته هست و هم شيطان.

                                                                                         پاسکال

ـانسان والا هميشه به شرافت می انديشد و انسان عادی به آسايش خود.

                                                                                          کنفوسيوس

ـ اگر انسانها می توانستند از وجود بدی بی خبر باشند در زندگی چقدر خوشبخت

بودند.                            

                                                                                           ويرژيل

ـ آدمی شور و شوق بيهوده است.

                                                                                           سارتر

ـ يک انسان را ميتوان نابود کرد اما نمی توان شکست داد .

اگر به پيروزی ايمان داشته باشد.

                                                                                          همينگوی

ـمن نمی دانم پدر بزرگم که بود اما بسيار مايلم بدانم نوه اش

چه خواهد شد.

                                                                                          لينکلن

ـ بزرگترين درس زندگی اين است که گاهی احمق ها درست می گويند.

                                                                                           چرچيل

ـ قويترين انسان در جهان کسی است که بيش از همه تنها باشد.

                                                                                           اديسون

ـيا چنان نمای که باشی يا چنان باش که نمايی

                                                                                         بايزيدبسطامی                         

لینک
سه‌شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams