به سمت رودخانه که رفتم لب آب نشستم

سعی کردم فکر کنم ولی نتونستم واسه همين پريدم تو آب و فرو رفتم

دفعه اول که بالا اومدم فرياد زدم!

دفعه دوم که بالا اومدم گريه کردم!

 اگه آب اونقدر سرد نبود حتما غرق می شدم و می مردم.

اما آب سرد بود             سرد بود!

 

سوار آسانسور شدم رفتم طبقه ۱۶ام  به معشوقم فکر کردم

و فکر کردم که می پرم پايين

اونجا ايستادم و فرياد زدم!

اونجا ايستادم و گريه کردم!

اگه اونقدر بلند نبود احتمالا می پريدم و می مردم

اما اونجا بلند بود!      بلند بود!

چون هنوز دارم زندگی می کنم حدس می زنم بازم زنده بمونم

می تونستم واسه خاطر عشق بميرم

اما واسه زندگی کردنه که زاده شدم

گفتم شايد صدای فريادم و شنيده باشی

و شايد گريه ام رو ديده باشی  من سرسخت خواهم بود عزيز دلم

اگه خيال داری مردن منو ببينی

اينو بدون

زندگی خوش است...

خوش عينهو شراب!!!

زندگی خوش است........!

 

 

لینک
سه‌شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams