خر رفت و رسن ببرد و دل گفت

من در پی گرد او چه گردم؟

                                  مولانا

لینک
یکشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams