بر هر دو طرف مزن تو بر يک سوزن

وان زلف شکسته را تو بر يک سوزن

گر آتش عشق تو وزد يک سوزن

يک سو همه مرد سوزد و يک سوزن....

           

                                        مهستی گنجه ای

لینک
شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams