ما دو تن مغرور

هر دو از هم دور

وای در من تاب دوری نيست

ای خيالت خاطر من را نوازش بار

بيش از اين در من صبوری نيست

بی تو من تنهای تنهايم

.............................................      حميد مصدق

لینک
جمعه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams