نگاهم کرد...نگاهش کردم..

پنداشتم که دوستم داره...

عاشق او شدم...

ولی بعدها فهميدم .........که فقط نگاهم کرده

لینک
چهارشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams