چرا حافظ چو می ترسيدی از هجر

نکردی شکر ايام وصالش.....

لینک
چهارشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams