سردمه....

مثل يه قطعه‌ی يخ کرده تو درياچه‌ی يخ يخ کردم.....

سردمه....

تو کجايی؟؟؟

دنيا بی تو سرد است......

بيا.........

سردمه.............

 

لینک
دوشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams