همه‌ی اقيانوسهای اين جهان را تنها آن چشمی گريسته است که

در زندگی پيشين ...

اندوه زيستن در اين دنيا را داشته است....

لینک
شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams