اسب بی سوار از من......

قصه‌ی فرار از تو..........

حق حق بسيار از من

ترديه بهار از تو..............

لینک
شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams