ما مست الستيم به يک جرعه منصور

انديشه پروای سر دار نداريم......

لینک
جمعه ۳ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams