يادت باشه يه روز کمرم رو بهت نشون بدم..

تا جای خنجرهايی که نا غافل خوردم و ببينی ..

باورت نميشه...همشون مهربون بودن....

......

می تونی جای خالی واسه خنجر خودت پيدا کنی

......می دونم دردش نزديکه........

شادزی...........

لینک
چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams