نمی دونم چرا بدنم داره می لرزه؟
۲ روز هرچی دسمال ميکشم گونه هام خشک نمی شه؟؟

خدا با من بازی ميکنه....

و هميشه ميبره

درست وقتی که نزديکه که برنده بشم می خورم زمين

خودمم نمی فهمم ها

جرزنی ميکنه

لا۱ايی ميده

باش قهرم

خسته شدم ديگه....درسته که اون خداست و من بنده اما قرار نيست اينجوری باشه که

خوب هر چيزی حدی داره

خسته شدم ..خودت که ميبينی....با دس خوش ...

اين همه ميگن رحيم...بخشنده

چرا به ما که ميرسه باز ميکنيم ميبينيم پوچه؟؟؟

هينقدر غم تو دلمه ها

امروز داشتم فکر می کردم تو ۲۲ سالگی و مجردی اين همه غم دارم

پس فردا تو زندگی و بچه داری چقدر ميشه......

اوووووووووووووووووووو

اصلا طاقتشو ندارم

يعنی اگه می خوای همينجور ادامه بدی يه جورايی خبرم کن

چون حسنا هنوز ليوان و نگه داشته

زودتر بگو تا نريخته...........

شادزی.....

لینک
سه‌شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams