غرشی در رنگين کمان به گوش ميرسد

حفره ای در آسمان است به برخی چيزها ايمان می آوری

که اينک دروغ از آب در می آيند.....

......

نه لطيفه ای از بذله گويان

نه لبخندی بر لب دلقکان

و دنيايت در هم فرو ريخته است....

.........

چه کنم؟؟؟؟؟؟

شادزی..

لینک
سه‌شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams