من طلبکارم.....چيزی و کسی را...

و نمی دانم که تا کجای بی کجای اين نا کجا بايد بيجا درجا بگردم.......!!!

شادزی

لینک
یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams