همه‌ی اندوهم از پرنده ايست که می دانست پرنده است

و می گفتند که پرنده نيست......

لینک
چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams