تمام اندوهم از پرنده ايست که می دانستند پرنده است

و می گفتند پرنده نيست..................

لینک
سه‌شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams