جز حضور تو هيچ چيز اين جهان بيکران را جدی  نگرفتم...

حتی عشق را.........

به هم نزديک باشيم ...فاصله مهم نيست.....

لینک
دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams