زنها موجودات خيال بافی هستند:

قايق روياهاشون رو در آرزوی صيد مرواريد سوار می شن..

به دور دست دريا خيره می شن..

می رن....دريا زده ميشن....می رن......

اما فقط تو ساحل گوش ماهی جمع می کنن........

شادزی.......

لینک
یکشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams