ما بدهکاريم....

به آنان که صميمانه ز ما پرسيدند........

معذرت می خواهم چندم دی ماه است؟؟؟

...........ونگفتيم..

چون که دی ماه گور عشق گل خونرنگ دل ما بوده است............

لینک
شنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams