من به اولين  کلمهء اين جمله  اعتراض دارم........

 

لینک
سه‌شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٢ - sheida shams