اگر کسی در مورد معنی اين جمله چيزی ميدونه لطف بکنه واسم بنويسه

چون با معنيش مشکل دارم:

تدبيری چنين رسوا  اگر شايسته‌ی آتره نباشد ..در خور تيسته هست...

ممنون ميشم.

شادزی............

لینک
شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams