اگه سرت درد نمی کنه بخون:

ـ هر شب حداقل ۳ هدف قابل دستيابی را برای روز بعد مشخص کن.

ـ بعد از حمام هميشه گوشهايت را با گوش پاک کن تميز کن.

ـ تلفن را طوری جواب بده که انرژی و شور و شوق در صدات هويدا باشه.

ـ هيچ وقت از نو آوری نترس.

ـ دمای اتاق خوابت را پايين نگه دار.

ـ خودت را مجبور به انجام کاری نکن که علاقه ای به آن نداری.

ـ به همسرت يادآوری کن که با بقيه مردها فرق داره.

ـ فراموش نکن هديه دادن به يک زن به او احساس فراموش نشدنی ميده.

ـ برای بوی دهان هميشه آدامس همراه داشته باش.

ـ وقتی با کسی کاری داری برای جلب توجه اون بشکن نزن از ادب به دورست.

شادزی..............

لینک
جمعه ۱٢ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams