و مسيح آمد:
و فرياد زد:
ای کسانی که گمان می کنيد از يار و ديار دور افتاده ايد

به  نام عشق برخيزيد!!!!

 

لینک
پنجشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams