آمد سکوتم را شکست.....

وقتی که رفت پر از فرياد بودم................

                                                    احمد شاملو....

لینک
چهارشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams