در کتب يهود خبر از ظهور مردی است که ناجی قوم بنی اسراييل خواهد بود.

محققان معتقدند که قوم يهود بر اثر تماس با ايرانيان به يک منجی موعود اعتقاد

پيدا کردند که مانند سوشيانت در آخر زمان ظهور خواهد کرد.

اين فکر در اثر مظالم روميان در اين قوم قوت گرفت.

چنين باوری حادثی نيز به دنبال داشت...فردی از يهود به نام يشوع ظهور کرد

و خود را مسيح موعود خواند که گروهی از يهود به او پيوستند و جمعی ديگر

او را دجال ناميدند و در انتظار ظهور مسيح راستين هستند.

يشوع يا يهوشوع به زبان عبری يعنی عيسی که به معنای نجات و رستگاری است.

 

لینک
چهارشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams