نمی دونم من شب کلاه غيبی سرم کردم مگه؟

بابا ميايد می خونيد نظر بديد...

مديونی داره ها............

گفته باشم...........قابل توجه :ديوونه....نخورده مست....ناتاناييل....

ميدونم از من ناراحتيت

ميدونيد بلد نيستم معذرت خواهی کنم

می دونيد دنيام اينجوريه چيزی تو دلم نيست...

پس از من دلگير نشيد ......

جاتون تو زندگيه من رزرو شده

خيلی وقته......حتی اگه نياين هم به کسه ديگه نميدم...مطمين باشيد....

شادزی...

لینک
سه‌شنبه ٩ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams