از هر پنجره‌ای نگاه کن...

بيا و نمايش را تماشا کن...

اين عين آفرينندگي‌ست...

ترا آزاد گذاشته اند.......

اما در عين حال نمی گذارند بروی!نه!

مسئله زمان در بين است

به من گفتند گناهکارم

پس فکر کردم جرمی مرتکب شده‌ام

هرگز نياموختم که چگونه اشک بريزم....

و آنگاه که حقيقت را بر زبان آوردم

مطمئن شدند که دروغ می بافم....

مطمئن شدند که گريه می کنم.......................

و اطمينان يافتند چراکه من در خود تنيده بودم..............

لینک
دوشنبه ۸ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams