اگه سرت درد نمی کنه بخون.........

ـ هرگز مجسم نکن در مقابل فاجه‌ای که هنوز رخ نداده چگونه بايد عزا بگيری.

ـ از انجام کارهای ساده لذت ببر.

ـ غمهايت را جار نزن.

ـ تناسب اندام خودت رو حفظ کن.

ـ صدای خنده‌ی عزيزانت رو ضبط کن.

ـ از گفتن جمله‌ی نمی دانم نترس.

ـ سعی نکن بعد از ازدواج استقلال يه مرد رو سلب کنی.

ـ هيچ وقت احساسات يه زن رو مسخره نکن.

ـ وسط صحبت کسی نپر.

ـ هميشه چيزی بيشتر از انتظار را ارايه بده....

شادزی......

لینک
شنبه ٦ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams