تا کی می خوای اونجا وايسی؟

فکر نمی کنی ديگه وقتش رسيده بشينی؟

با يه فنجون قهوه‌ی داغ و يه مبل احتی چطوری؟

 

شادزی...

لینک
چهارشنبه ۳ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams