تا حالا شده  کسی و به خودت مومن کنی و بعد مومنانه به ايمان اون ايمان بياری؟

جالبه نه؟

شايدم عجيب؟

بهش فکر کردی؟........

لینک
دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams